Житейски и бизнес коучинг

Житейски коучинг
Житейски коучинг

Коучингът е сравнително нов метод, който бързо придобива популярност през последните години, поради успешното си приложение в редица области както на личния живот, така и на бизнеса.

Коучингът ще Ви помогне да постигнете живот, който Ви удовлетворява, като откриете кое е наистина важно за Вас, като си поставите конкретни цели, свързани с Вашите ценности, като съставите план и предприемете действия, за да осъществите целите си.

Коучингът успешно се прилага в различни области на личния живот и бизнеса. Този метод може да Ви донесе разнообразни ползи, като например:

  • Вземане на решения и важен избор
  • Поставяне и постигане на цели във всяка област на живота
  • Разширяване на възможностите за професионално и кариерно развитие
  • Разрешаване на вътрешни конфликти
  • Повишаване на самочувствието
  • Намиране на баланс в живота
  • Повишаване на себепознанието
  • Разкриване на личните ценности
  • Откриване на ограничаващи убеждения (вътрешни убеждения, които ни пречат да постигаме желаните резултати)
  • Намаляване на стреса
  • Подобряване на уменията за общуване
  • Подобрения по отношение на здравето и физическата форма
  • Подобряване на семейните отношения
  • Подобрявяне на взаимоотношенията с прекия ръководител или колегите
  • Преустановяване на вреден навик

Не намирате Вашата ситуация в горния списък? Свържете се с мен!

Сесиите се провеждат присъствено или дистанционно, онлайн, в зависимост от Вашите предпочитания.

Бизнес коучинг
Бизнес коучинг

Бизнес коучинг

Бизнес коучингът може да е много ефективен метод за развитие, за постигане на цели и преодоляване на затруднения в различни сфери. Бизнес коучингът е подходящ както за отделни служители от различни функции и нива, така и за групи и цели екипи.

Той дава възможност за фокусирана работа върху разнообразни аспекти, свързани с управлението и постигането на бизнес цели от служители на ръководни позиции, като например:

  • Стратегически поглед
  • Планиране
  • Вземане на важни решения
  • Организиране на работния процес
  • Сформиране и управление на екип
  • Развитие и мотивация на хора
  • Лична ефективност
  • Екипна ефективност
  • Координация и взаимодействие с други звена и отдели
  • Развитие на конкретни лидерски умения
  • Комуникация с различни нива (с колеги, ръководител, подчинени)
  • Управление на промяната
  • Управление на конфликти

 

Кочингът ефективно подпомага развитието на служителите, независимо от нивото и направлението,  в което работят. Като примерни области, свързани с професионалния живот, които са често срещани сред моите клиенти мога да посоча:

  • Подобрение на професионалното представяне
  • Управление на времето
  • Приоритизиране
  • Планиране на професионалното развитие
  • Подобряване на комуникацията, преодоляване на трудности в общуването
  • Подобряване на служебните взаимоотношения (с колеги, ръководител, подчинени)
  • Развитие на конкретни умения
  • Лична мотивация
  • Повишаване на увереността
  • Вземане на решение
  • Промени или заемане на нова позиция (майчинство, смяна на екипа/отдела, повишение, пенсиониране и др.)

Сесиите се провеждат присъствено или дистанционно, онлайн, в зависимост от Вашите предпочитания.

екипен коучинг
Екипен коучинг

Екипен коучинг

При екипния бизнес коучинг, целият екип работи заедно върху предварително определена тема/цел/проблем (например: възможности за оптимизация, подобряване на взаимоотношенията в екипа, ефективност, мотивация, комуникация и др.).